Constitution

Members
S.No. Name Roll No. Batch
1 Neelam Sharma (PhD) 186801 RS HSS
2 Amit Kumar (PhD) 186802 RS HSS
3 Tarini Thakur 171378 CSE
4 Anubha Bhaik 171366 CSE
5 Yukta puri 171383 CSE
6 Sarthak Vinayaka 171368 CSE
7 Saurabh Jain 171342 CSE
8 Shivam Rakesh Kumar singh 171306 CSE
9 Pranav Aggarwal 171329 CSE
10 Manasvi Kashyap    
11 Rimgim Koul    
12 Shailu 161045  

 

Nodal Officers